à¤®à¥‹à¤¤à¥€à¤¬à¤¿à¤‚दू à¤†à¤œà¤¾à¤° à¤•à¤¿ à¤µà¤¾à¤¢à¤¤à¥à¤¯à¤¾ à¤µà¤¯à¤¾à¤šà¥à¤¯à¤¾ à¤–ुणा ?

साधारण पन्नाशीनंतर एक तक्रार सर्वत्र आढळते कि डोळ्यांना कमी दिसते, चष्मा लावून सुद्धा दिसत नाही. दृष्टी मंद वाटते. काही जणांना डबल दिसते. दूरवर उभ्या असलेल्या लोकांची तोंडे काळी दिसतात, रात्री समोरून येणाऱ्या वाहनाच्या प्रकाशात काहीही दिसत नाही. हि सर्व लक्षणे मोतीबिंदूची असू शकतात.

 

  Read more

 

 


OPD HOURS

Dr. Atul Bihade

Dr. Shailaja Bihade

Bihade Netra Hospital

"Akola"

 Call : 


Morning  Mon To Sat  ..............11.00 am -02 .00 pm 
Evening Mon To Sat.     .............05.30 pm - 09.00 pm 
 Appointment : 777

 

 
 
 
 
 
 

 


 


 


 

Bihade Netra Hospital

Akola

Cataracts & Lens Implants

 

GET MORE INFO

Retina1

 

GET MORE INFO

Glaucoma

 

GET MORE INFO

Lasik

 

GET MORE INFO

ICL Surgery

 

GET MORE INFO

Occuloplasty

 

GET MORE INFO